Sơn, L. T. “Cơ cấu chấn Tiêu động đất Tạ Khoa, Lai Châu Và Mường Luân vùng Tây Bắc Việt Nam”. Science of the Earth, vol. 22, no. 4, Dec. 2000, pp. 355-60, doi:10.15625/0866-7187/22/4/11295.