Xuyên, N. Đình, P. Q. Hùng, P. Đình Nguyên, L. T. Sơn, and T. T. M. Thành. “Một số đặc trưng địa chấn của đới đứt gãy Sông Hồng”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 22, no. 4, Dec. 2000, pp. 258-65, doi:10.15625/0866-7187/22/4/11258.