Khanh, T. V. “Địa hình Và khoáng hóa thiếc Sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo”. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol. 22, no. 2, June 2000, pp. 156-60, doi:10.15625/0866-7187/22/2/11226.