Lan, L. T. P. “Sự tái nhiễm từ Magnetit Trong đá vôi Devon tại Phong Nha (Quảng Bình)”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 22, no. 2, June 2000, pp. 90-98, doi:10.15625/0866-7187/22/2/11215.