Sơn, L. T. “Sử dụng tỷ số phổ Biên độ (SH/SV) của Dao động Vi địa chấn để đánh Giá điều kiện nền”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 22, no. 1, Mar. 2000, pp. 10-17, doi:10.15625/0866-7187/22/1/11189.