Trái Đất, T. chí C. K. học về. “Tổng mục lục năm 2010”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 32, no. 4, June 2012, pp. 382-4, doi:10.15625/0866-7187/32/4/1043.