Hải, V. Q. “Xử Lý số liệu GLONASS phục vụ Nghiên cứu địa động lực”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 32, no. 4, June 2012, pp. 343-7, doi:10.15625/0866-7187/32/4/1038.