Dỹ, N. Địch, D. Đình Lâm, V. V. Hà, N. T. Tấn, Đặng M. Tuấn, N. M. Quảng, and N. T. T. Cúc. “Phân vị địa tầng mới - Hệ tầng Bình Đại, tuổi Holocen sớm vùng cửa sông Ven biển Châu thổ Sông Cửu Long”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 32, no. 4, June 2012, pp. 235-42, doi:10.15625/0866-7187/32/4/1037.