Dân, N. L., and V. T. T. Lan. “Thực trạng hạn hán ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ Và giải pháp phòng chống”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 32, no. 3, June 2012, pp. 219-25, doi:10.15625/0866-7187/32/3/1022.