Dỹ, N. Địch, D. Đình Lâm, P. Q. Sơn, V. V. Hà, V. V. Vĩnh, N. C. Quân, and Đặng M. Tuấn. “Nghiên cứu biến động bờ biển vùng Châu thổ Sông Cửu Long”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 32, no. 3, June 2012, pp. 211-8, doi:10.15625/0866-7187/32/3/1021.