Dỹ, N. Địch, D. Đình Lâm, V. V. Hà, N. T. Tấn, Đặng M. Tuấn, and N. M. Quảng. “Vị Thế Và dự báo Xu Thế phát triển vùng cửa sông Châu thổ Sông Cửu Long”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 32, no. 2, June 2012, pp. 122-7, doi:10.15625/0866-7187/32/2/1010.