Hùng, P. V., and N. X. Huyên. “Đánh Giá hiện trạng Và phân vùng cảnh báo Nguy Cơ trượt lở đất Thành phố Đà Nẵng”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 32, no. 2, June 2012, pp. 106-13, doi:10.15625/0866-7187/32/2/1007.