Dung, N. T. “Tin về lễ kỷ niệm 30 năm Tạp Chí Các Khoa học về Trái Đất”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 32, no. 1, June 2012, pp. 94-95, doi:10.15625/0866-7187/32/1/1004.