Giảng, N. V. “Động Đất ở Haiti”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 32, no. 1, June 2012, pp. 91-93, doi:10.15625/0866-7187/32/1/1003.