Phước, V. L. H., and Đặng T. An. “Vai Trò của rừng ngập mặn Trong quản Lý đới bờ”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 32, no. 1, June 2012, pp. 87-90, doi:10.15625/0866-7187/32/1/1002.