Dương, N. Đình. “Ứng dụng Tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản Lý tài Nguyên Và môi trường”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 32, no. 1, June 2012, pp. 71-78, doi:10.15625/0866-7187/32/1/1000.