[1]
L. T. Sơn, “Đánh giá xác suất nguy hiểm động đất Bà Rịa - Vũng Tàu”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 32, no. 1, pp. 63–70, Jun. 2012.