[1]
N. H. Phương, B. C. Quế, and N. Đình Xuyên, “Khảo sát các vùng nguồn sóng thần có khả năng gây nguy hiểm tới vùng bờ biển Việt Nam”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 32, no. 1, pp. 36–47, Jun. 2012.