[1]
T. Q. Hùng, “Vấn đề thạch luận và tuổi hình thành các đá Gabroit cao kiềm trong khối Sơn Đầu và phía Tây Núi Chúa”, Sci. Earth, vol. 32, no. 1, pp. 8–17, Jun. 2012.