[1]
L. K. Phồn, N. T. Sơn, N. V. Nam, and N. A. Tuấn, “Nghiên cứu đặc điểm dị thường khí phóng xạ phục vụ tìm kiếm phát hiện quặng ẩn và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trên một số mỏ quặng chứa chất phóng xạ”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 31, no. 4, pp. 299–306, May 2009.