[1]
Đinh V. Toàn, “Kết quả bước đầu phân tích tài liệu địa chấn dò sâu nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái Đất miền Bắc Việt Nam”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 31, no. 4, pp. 289–298, May 2009.