[1]
N. Đình Kỳ and L. T. Anh, “Các mô hình nghiên cứu định lượng xói mòn đất do mưa và khả năng áp dụng cho các vùng nhiệt đới ẩm”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 31, no. 3, pp. 273–278, May 2009.