[1]
P. V. Hùng and V. T. T. Hoài, “Đặc điểm địa mạo động lực vùng cửa sông ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy và lân cận”, Sci. Earth, vol. 31, no. 3, pp. 265–272, May 2009.