[1]
T. T. Thắng, “Cơ sở khoa học trong việc tạo lập mảng phụ Đông Nam Á”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 31, no. 3, pp. 258–264, May 2009.