[1]
N. Đình Xuyên, N. L. Minh, and N. T. Hùng, “Độ nguy hiểm động đất vùng Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 31, no. 3, pp. 193–200, May 2009.