[1]
L. T. Sơn and N. Đình Xuyên, “Hoạt động động đất vùng Nam Trung Bộ, Nam Bộ và lân cận”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 31, no. 1, pp. 44–52, Apr. 2009.