[1]
T. T. M. Thành and N. L. Minh, “Xác định cơ cấu chấn tiêu động đất từ băng ghi động đất của một trạm ba thành phần”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 31, no. 1, pp. 30–34, Apr. 2009.