[1]
L. T. P. Lan, B. Ellwood, and N. T. Dung, “Chu kỳ Milankovich trong các số liệu đo từ cảm địa tầng tại ranh giới trầm tích Permi - Trias Lũng Cẩm (Hà Giang)”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 31, no. 1, pp. 11–16, Apr. 2009.