[1]
N. T. K. Thoa, B. B. Ellwood, T. H. Phương, L. T. P. Lan, and Đoàn N. Trưởng, “Kết quả nghiên cứu mới về ranh giới Devon-Carbon tại nam Cát Bà, Hải Phòng bằng phương pháp MSEC”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 27, no. 3, pp. 253–259, Mar. 2005.