[1]
N. N. Thạch, “Tương quan của chỉ số thực vật tới cân bằng nước lưu vực sông Phó Đáy”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 27, no. 3, pp. 231–235, Mar. 2005.