[1]
T. T. M. Thành, P. Q. Hùng, and N. Ánh Dương, “CRISISS99 - MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG ĐẤT MỚI”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 27, no. 2, pp. 181–196, Mar. 2005.