[1]
L. T. Dũng, P. T. V. Anh, and T. X. Bản, “CÁC THÀNH TẠO PHUN TRÀO VÀ XÂM NHẬP MESOZOI MUỘN TUYẾN A LƯỚI - ĐẮK RÔNG”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 27, no. 2, pp. 133–141, Mar. 2017.