[1]
P. L. Anh and H. V. Hằng, “GRANIT NGUỒN GỐC VỎ KHỐI TAM TAO: CƠ SỞ CỦA TUỔI PERMI MUỘN”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 27, no. 2, pp. 115–122, Mar. 2017.