[1]
N. V. Vượng, B. HANSEN, K. WEMMER, T. T. Thắng, and M. H. Chương, “TUỔI ĐẲNG THỜI Sm/Nd ĐÁ SIÊU MAFIC TRONG ĐỚI XIẾT TRƯỢT SÔNG HỒNG VÀ Ý NGHĨ ĐỊA ĐỘNG LỰC”, Sci. Earth, vol. 27, no. 2, pp. 97–102, Mar. 2017.