[1]
N. X. Khiển, “ĐỊA TẦNG CỦA CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI CRETA Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 27, no. 1, pp. 82–88, Mar. 2017.