[1]
Đỗ V. Hậu, P. N. Vũ, and L. T. L. Giang, “ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ TẠI BỂ SÔNG HỒNG”, TCCKHVTD, vol. 27, no. 1, pp. 72–77, Mar. 2017.