[1]
T. H. Phương, “TÀI LIỆU MỚI VỀ MẶT CẮT CHUẨN CỦA CÁC HỆ TẦNG SIKA, BẮC BUN, MIA LÉ TUỔI DEVON SỚM VÙNG ĐỒNG VĂN, HÀ GIANG”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 27, no. 1, pp. 65–71, Mar. 2017.