[1]
N. V. Cư and N. T. Sơn, “ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAP VÀ IQQM TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG BA”, TCCKHVTD, vol. 27, no. 1, pp. 41–47, Mar. 2017.