[1]
Đặng T. Hải, “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT SINH ĐỘNG ĐẤT MẠNH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 27, no. 1, pp. 14–22, Mar. 2017.