[1]
T. Đình Tô and V. Q. Hải, “XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN TỪ SỐ LIỆU ĐO GPS (2002- 2004)”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 27, no. 1, pp. 6–13, Mar. 2017.