[1]
T. chí C. K. học về Trái Đất, “Tổng mục lục năm 2011”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 4, Apr. 2012.