[1]
N. Ánh Dương, “ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 4, pp. 690–694, Apr. 2012.