[1]
T. T. Lê, P. Q. Nhân, and V. T. Tâm, “MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM BẰNG THÍ NGHIỆM NHANH SLUG TEST TẠI NAM ĐỊNH”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 4, pp. 674–680, Apr. 2012.