[1]
Đoàn V. Tuyến and N. V. Canh, “KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN PHỤC VỤ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC NGẦM Ở KHU KINH TẾ - CẢNG HÒN LA TỈNH QUẢNG BÌNH”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 3, pp. 549–553, Apr. 2012.