[1]
V. Q. Hải, T. Đình Tô, and N. V. Liêm, “XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG THEO SỐ LIỆU LƯỚI GPS TAM ĐẢO - BA VÌ (1994 - 2007)”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 3, pp. 474–479, Mar. 2012.