[1]
N. V. Hướng, P. T. Trịnh, and H. N. Đang, “TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI KHU VỰC BỂ CỬU LONG”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 3, pp. 457–464, Feb. 2012.