[1]
P. T. Trịnh, “KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM VÀ LÂN CẬN”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 3, pp. 443–456, Feb. 2012.