[1]
Đỗ Q. Thiên and N. Đức Lý, “Commentary of landslide disaster along Ho Chi Minh road from Quang Binh to Thua Thien”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 35, no. 3, pp. 230–240, Feb. 2014.