[1]
T. T. Anh, “ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT - ĐỊA HÓA VÀ NGUỒN GỐC CÁC MỎ CHÌ - KẼM CẤU TRÚC LÔ GÂM, MIỀN BẮC VIỆT NAM”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 3, pp. 393–408, Dec. 2011.