[1]
B. T. Bình, “MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI RANH GIỚI MẶN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG NAM BỘ”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 3, pp. 377–385, Dec. 2011.